Wydawanie dowodu osobistego po ukończeniu 18 roku życia oraz zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO UKOŃCZENIU 18 ROKU ŻYCIA ORAZ ZGŁASZANIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

 

…..............................................................

 

Miejsce wykonywania usługi:

Urząd Gminy Linia, pokój nr 15, na piętrze budynku.

…..............................................................

Informacje wstępne:

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

- W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (przy składaniu wniosku wymagana jest obecność tej osoby).

- O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

…...............................................................

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony druk wniosku - formularz do pobrania 

https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/Wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego.pdf

- Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

- Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.

- Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

- Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

- Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego (dotychczasowy dowód osobisty, ważny dokument paszportowy, posiadany dokument podróży lub inny)

…...............................................................

Wniosek w postaci elektronicznej:

- Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy 

- Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wyżej wymienione wymogi.

…...............................................................

Czas realizacji usługi:

- Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

- Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

- Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

........................................................

Inne informacje:

- Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

- Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium RP.

- Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

- Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz Państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznając ten dokument za wystarczający do przekraczania granic.

…...............................................................

Zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

- Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej RP.

- Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

- Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zamówienia publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/F-SO0232.pdf

- Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego lub w placówce konsularnej RP, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.

 

…..............................................................

 

Opłaty:

- brak opłaty

 

…...............................................................

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji administracyjnej.

 

…...............................................................

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U.Nr.167.poz.1131, ze. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. poz. 212 w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.